Zasady

Co to jest Dopiewski Budżet Obywatelski?
 • jest częścią budżetu Gminy Dopiewo, przeznaczoną na realizację zadań zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców.
 • to także forma konsultacji społecznych - mieszkańcy zgłaszają projekty zadań i decydują o tym, jakie zadania zostaną w ten sposób zrealizowane.

Po co?

Celem jest pobudzenie wśród mieszkańców myślenia w kategoriach wspólnego dobra, kreatywności i aktywności, a także budowanie więzi i udział w  opracowaniu budżetu Gminy.


Jakie projekty można zgłosić do realizacji?

W ramach DBO można zgłosić i zrealizować projekty, które:

 • dotyczą tzw. zadań własnych gminy (zarówno bieżących „miękkich”, jak i inwestycyjnych, ale w ramach wyodrębnionej w danym roku części puli środków na DBO dla grupy sołectw
 • zostały zgłoszone przez pełnoletnich mieszkańców Gminy Dopiewo
 • dotyczą sołectwa, w którym mieszka autor
 • uzyskały największe poparcie w głosowaniu
 • mają charakter ogólnodostępny
 • będą służyć mieszkańcom Gminy

Katalog zadań własnych gminy

Określa go ustawa o samorządzie gminnym. Obejmuje on zadania służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej - dotyczące:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
 • dróg gminnych, ulic, mostów, placów i organizacji ruchu drogowego
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
 • działalności w zakresie telekomunikacji
 • lokalnego transportu zbiorowego
 • ochrony zdrowia
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego
 • edukacji publicznej
 • kultury: bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
 • targowisk i hal targowych
 • zieleni gminnej i zadrzewień
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
 • ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych
 • wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej
 • promocji Gminy
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Jaki jest podział na grupy sołectw?

Każde sołectwo Gminy Dopiewo zostało przypisane do jednej z 3 grup. Każdej grupie przypisana została część puli oraz kwoty, określające minimalne i maksymalne wartości projektów. Dzięki temu na realizację ma szansę więcej pomysłów. Zachęcamy do uczestnictwa mieszkańców małych i dużych miejscowości – współczynnik korygujący, obok promocji projektu, zwiększa szansę na realizację każdego pomysłu.

 • Grupa I - obejmuje sołectwa: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo (sołectwa o liczbie mieszkańców 3000 lub więcej) - limit środków 145.000 zł, koszt realizacji projektu nie może być wyższy niż 145.000 zł oraz niższy niż 50.000 zł.
 • Grupa II - obejmuje sołectwa: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo (sołectwa o liczbie mieszkańców mniejszej niż 3000 i większej niż 1250) - limit środków 95.000 zł, koszt realizacji projektu nie może być wyższy niż 95.000 zł oraz niższy niż 25.000 zł.
 • Grupa III - obejmuje sołectwa: Gołuski, Trzcielin, Więckowice (sołectwa, w których liczba mieszkańców największej miejscowości sołectwa nie przekracza 1000 lub wszystkie miejscowości wchodzące w skład sołectwa mają mniej niż 1250 mieszkańców) - limit środków 60.000 zł. koszt realizacji projektu nie może być wyższy niż 60.000 zł oraz niższy niż 15.000 zł.

Kto odpowiada za realizację zadań?

Za realizację projektów, zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców w ramach DBO, w pełni odpowiada Gmina Dopiewo.

Zgłaszając projekt do budżetu, nie możemy wskazać jego konkretnego wykonawcy. Gmina, realizując dane zadanie, będzie musiała przestrzegać obowiązujących przepisów - między innymi ustawy "Prawo zamówień publicznych".


Etapy realizacji DBO
 • kampania informacyjna
 • zgłaszanie projektów (propozycji zadań)
 • weryfikacji zgłoszeń
 • głosowanie i wyłonienie zadań do realizacji
 • monitorowanie realizacji