Zakup sprzętu biwakowego, wyposażenia oraz remont harcówki Szczepu ZHP Dopiewo im. Powstańców Wielkopolskich.

Projekt

Projekt
Podstawowe informacje
Grupa I: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo
Kategoria: 
Społeczeństwo
Lokalizacja: 
Dopiewo ul. Bukowska 13 62-070 Dopiewo
Status: 
Zatwierdzony
Osoba zgłaszająca
Imię i nazwisko: 
Barbara Kruszona
Informacje
Ogólny opis zadania: 
Środki pozyskane z budżetu obywatelskiego pozwolą na zakup sprzętu biwakowego tj. namioty, śpiwory, łopaty, siekiery itp., które posłużą wszystkim członkom ZHP Dopiewo na wyjazdy jak i całoroczną prace szczepu. Planowany jest również zakup wyposażenia socjalnego oraz malowanie harcówki szczepowej.
Szczegółowy opis zadania wraz z uzasadnieniem: 
Zaplanowana realizacja zadania ma na celu zakup sprzętu biwakowego, socjalnego oraz malarskiego dla Szczepu ZHP Dopiewo im. Powstańców Wielkopolskich. Głównym celem zadania jest poprawa warunków działalności zuchów, harcerzy i instruktorów z terenu gminy Dopiewo. Obecnie używany sprzęt będący w dyspozycji jednostek ZHP jest już wyeksploatowany i nie zabezpiecza realnych potrzeb w tym obszarze, uzasadniony i konieczny jest zakup nowego sprzętu i wyposażenia dla potrzeb członków ZHP Dopiewo. Działalność Szczepu stanowi jeden z filarów zapewnienia wychowania i kształtowania dzieci i młodzieży z terenu gminy jak i całego kraju, a realizacja zgłoszonego zadania wpisuję się w ustawowy katalog zadań gminy zgodnie z zapisami DBO jak również wpisuje w zakres działania i zadania gminy (art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym), jak najbardziej uzasadniona jest realizacja zadania poprzez udzielenie wsparcia Szczepu ZHP Dopiewo zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Przez realizacje zadania możliwe jest zwiększenie liczby członków co w efekcie spowoduje, że dzieci będą mogły rozwijać się poprzez harcerstwo w odpowiednich warunkach, a rodzice będą spokojni, że ich dzieci są w dobrych rękach instruktorów. Zakup ze środków własnych jest nie możliwy ponieważ ZHP jest stowarzyszeniem działającym na zasadzie wolontariatu, a ceny takiego sprzętu są ponad możliwości statutowe Szczepu. Członków ZHP Dopiewo jest ponad 110, w tą liczbę wpisują się zuchy, harcerze, wędrownicy oraz instruktorzy, którzy działając od ponad 20 lat. Przez ten czas uczestniczyli w każdej formie aktywności harcerskiej jaka jest możliwa, Również w gminie, Szczep Dopiewo cieszy się wysokim zaufaniem i szacunkiem. Jest to inwestycja w przyszłe pokolenia dzieci i młodzieży.
Koszty
Szacunkowy koszt razem: 
50.000 zł
Składowe części zadaniaSzacunkowy koszt
Zakup sprzętu biwakowego30.000 zł
Zakup wyposażenia socjalnego10.000 zł
Zakup sprzętu malarskiego5.000 zł
Usługa wykonania prac remontowych5.000 zł
Mapa