Protesty

Co się dzieje w przypadku, gdy wnioskodawca nie zgadza się z odrzuceniem jego projektu?

Wnioskodawcy przysługuje w takim przypadku możliwość wniesienia do Wójta protestu, w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości. Protest powinien zawierać uzasadnienie. Następnie Wójt organizuje spotkanie konsultacyjne z udziałem wnioskodawcy lub osoby pisemnie przez niego upoważnionej i przedstawicieli właściwych komórek organizacyjnych Urzędu.

Po zapoznaniu się z opiniami przedstawionymi na spotkaniu, Wójt rozpatruje wniesiony protest, co skutkuje zakończeniem procedowania.