Pomoc i konsultacje

Wykaz zakresów tematycznych zadań i osób, z którymi należy się kontaktować w przypadku konieczności konsultacji na etapie przygotowywania projektu:

Zakres kompetencjiImię i nazwiskoStanowiskoKontakt
Ład przestrzenny, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zieleni gminnej i zadrzewieńRemigiusz HemmerlingKierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)tel. 618-906-390
tel. kom. 501-429-716
Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnychAleksandra RutynaKierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (m.in. inwestycje liniowe, drogi)tel. 618-906-410
Lokalny transport zbiorowyPaweł PrzepióraZastępca Gminytel. 618-906-352
tel. kom. 603-503-118
Pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnejCzesława LeciejewskaDyrektor Ośrodka Pomocy Społecznejtel. 618-148-020 w. 19
tel. kom. 609-623-503
Edukacja publiczna, ochrona zdrowiaAleksandra KuźniakKierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowiatel. 618-941-203
tel. kom. 781-985-522
Kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kulturyElżbieta NowickaDyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kulturytel. 618-148-223
tel. kom. 602-696-276
Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportoweMarcin NapierałaDyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacjitel. 618-148-262
tel. kom. 512-391-515
Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowegoMałgorzata WzgardaKierownik Referatu Organizacyjno–Administracyjnegotel. 618-906-364
tel. kom. 608-236-345
Wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji gminy, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państwAdam MendralaKierownik Referatu ds. Promocji i Rozwoju Gminytel. 618-906-370
tel. kom. 512-465-109