Jak przygotować projekt?

Kto może zgłosić propozycje zadania do realizacji?

Propozycje zadania do realizacji w ramach DBO może złożyć wyłącznie mieszkaniec Gminy, który ukończył 18 lat.

Kiedy zgłoszenie propozycji zadania jest ważne?

Zgłoszenie propozycji jest ważne, gdy poparte zostało podpisami 15 pełnoletnich mieszkańców Gminy Dopiewo.

Kiedy można zgłosić propozycję zadania?

W terminie 7 dni od ogłoszenia przez Wójta Gminy Dopiewo w zarządzeniu takiej możliwości.

Jaki jest termin na zgłaszanie propozycji zadań?

Projekty (propozycje zadań) można składać zgodnie z przewidzianymi terminami w harmonogramie.

Czy i w jakim zakresie można skonsultować projekt przed jego zgłoszeniem - na etapie przygotowania?

Tak, Wójt Gminy umożliwia konsultację projektu z pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie oszacowania kosztów realizacji zadania i własności gruntów.

Jakie są ograniczenia kosztów realizacji zadania?

Sołectwa podzieliliśmy na 3 grupy, ze względu na wielkość. Każdej grupie została przypisana część puli środków na DBO oraz minimalne i maksymalne koszty realizacji projektów (zadań).

 • Grupa I – maksymalny 145.000 zł, minimalny 50.000 zł.
 • Grupa II - maksymalny 95.000 zł, minimalny 25.000 zł.
 • Grupa III - maksymalny 60.000 zł, minimalny 15.000 zł.

Sprawdź poniżej, do której grupy zostało przypisane Twoje sołectwo.

Jaki jest podział na grupy sołectw?

Każde sołectwo Gminy Dopiewo zostało przypisane do jednej z 3 grup. Każdej grupie przypisana została część puli oraz kwoty, określające minimalne i maksymalne wartości projektów. Dzięki temu na realizację ma szansę więcej pomysłów. Zachęcamy do uczestnictwa mieszkańców małych i dużych miejscowości – współczynnik korygujący, obok promocji projektu, zwiększa szansę na realizację każdego pomysłu.

 • Grupa I - obejmuje sołectwa: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo (sołectwa o liczbie mieszkańców 3000 lub więcej) - limit środków 145.000 zł, koszt realizacji projektu nie może być wyższy niż 145.000 zł oraz niższy niż 50.000 zł.
 • Grupa II - obejmuje sołectwa: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo (sołectwa o liczbie mieszkańców mniejszej niż 3000 i większej niż 1250) - limit środków 95.000 zł, koszt realizacji projektu nie może być wyższy niż 95.000 zł oraz niższy niż 25.000 zł.
 • Grupa III - obejmuje sołectwa: Gołuski, Trzcielin, Więckowice (sołectwa, w których liczba mieszkańców największej miejscowości sołectwa nie przekracza 1000 lub wszystkie miejscowości wchodzące w skład sołectwa mają mniej niż 1250 mieszkańców) - limit środków 60.000 zł. koszt realizacji projektu nie może być wyższy niż 60.000 zł oraz niższy niż 15.000 zł.
Jakich zadań nie można zrealizować w ramach DBO?

W ramach DBO nie mogą być realizowane zadania, które:

 • wykraczają poza katalog zadań własnych Gminy
 • nie spełniają wymogu ogólnodostępności
 • po zakończeniu realizacji spowodują wysokie koszty związane z obsługą, eksploatacją, utrzymaniem, itp.
 • są niezgodne w dniu zgłoszenia z obowiązującymi w Gminie planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej
 • zakładają realizację części zadania np. wykonanie dokumentacji projektowej.
Czy zgłoszenie, które w ocenie Gminy nie spełnia wymogów formalnych, można uzupełnić?

Tak. Zgłoszenia można uzupełnić w terminie 5 dni od doręczenia wnioskodawcy informacji o niespełnieniu przez projekt wymogów formalnych. Nieuzupełnienie zgłoszenia w tym terminie spowoduje, że projekt nie będzie podlegał dalszemu rozpatrywaniu.

Co się dzieje w przypadku złożenia przez różnych wnioskodawców projektów do siebie podobnych lub uzupełniających się?

W takich przypadkach Wójt może zwrócić się do wnioskodawców z propozycją połączenia projektów w jeden projekt. Połączenie wymaga zgody wnioskodawców.

Co się dzieje w przypadku braku zgody wnioskodawcy na połączenie jego projektu z innym projektem?

Procedura odbywa się dla każdego projektu odrębnie. Poddanie pod głosowanie dwóch podobnych projektów może spowodować podział poparcia i spadek szans na uzyskanie wysokiego miejsca na liście poparcia.

Co się dzieje ze zgłoszeniem, które zostało pozytywnie ocenione pod względem formalnym i prawnym?

Zgłoszenia takie trafiają na wstępną listę projektów zakwalifikowanych do DBO i będą poddane głosowaniu.