Co można realizować?

Jakie projekty można zgłosić do realizacji?

W ramach DBO można zgłosić i zrealizować projekty, które:

 • dotyczą tzw. zadań własnych gminy (zarówno bieżących „miękkich”, jak i inwestycyjnych, ale w ramach wyodrębnionej w danym roku części puli środków na DBO dla grupy sołectw
 • zostały zgłoszone przez pełnoletnich mieszkańców Gminy Dopiewo
 • dotyczą sołectwa, w którym mieszka autor
 • uzyskały największe poparcie w głosowaniu
 • mają charakter ogólnodostępny
 • będą służyć mieszkańcom Gminy

Katalog zadań własnych gminy

Określa go ustawa o samorządzie gminnym. Obejmuje on zadania służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej - dotyczące:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
 • dróg gminnych, ulic, mostów, placów i organizacji ruchu drogowego
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
 • działalności w zakresie telekomunikacji
 • lokalnego transportu zbiorowego
 • ochrony zdrowia
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego
 • edukacji publicznej
 • kultury: bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
 • targowisk i hal targowych
 • zieleni gminnej i zadrzewień
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
 • ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych
 • wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej
 • promocji Gminy
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.